E-6000 lepidlo 59.1ml

EV_TOOL-638
Kód: EV_TOOL-638

Cena:
7,99€
Ďalšie informácie

E6000 je unikátne, vysoko výkonné lepidlo, formulované na priemyselné účely. Je známe svojou výnimočnou pevnosťou a silou. Je všestranné, flexibilné a ľahko priľne k väčšine podkladov.

• lepí sklo, drevo, plasty, cín, kov, keramiku, cement, gumu, vinyl, kožu, tkaniny a mnoho ďalších

• neodporúča sa na lepenie polystyrénu, polyetylénu alebo polypropylénu

• je priehľadné po zaschnutí

• dá sa naňho maľovať

• je nehorľavé po vytvrdnutí

• odoláva teplotám, pred zaschnutím 10 °C to 32 °C, po zaschnutí až -40 °C to 66 °C

Použitie: Povrch by mal byť čistý, suchý a bez nečistôt. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov, ľahko zdrsnite povrch pred použitím. Naneste priamo na plochu. Lepidlo začína tvrdnúť po cca 10 minútach, úplne vytvrdnutie trvá 24 až 72 hodín.

VAROVANIE: POZORNE SI PREČÍTAJTE BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE PRED POUŽIŤÍM VÝROBKU!

Obsahuje perchlóretylén, ktorý je škodlivý pri vdýchnutí. Môže vyvolať závraty, bolesti hlavy alebo nevoľnosť, podráždenie pokožky a očí. Odporúča sa používať osobné ochranné prostriedky. Používajte ochranné rukavice, ochranné okuliare a ochrannú masku na dýchanie. Pracujte v dobre vetranej miestnosti. Po manipulácii si dôkladne umyte ruky.

PO ZASIAHNUTÍ KOŽE: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Vyzlečte si znečistený odev. Pred opätovným použitím kontaminované oblečenie vyperte. Ak dôjde k podráždeniu pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne oplachujte vodou po dobu niekoľkých minút. Vyberte si kontaktné šošovky, pokiaľ je to možné. Pokračujte vo vyplachovaní. Pri podráždení očí vyhľadajte lekársku pomoc. PRI VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe uľahčujúcej dýchanie. Ak problémy s dýchaním pretrvávajú, ihneď privolajte lekársku pomoc.

Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte obal alebo štítok výrobku po ruke.

Lepidlo nanášajte a rozotrite pomocou špáratka.

Transparentné a vodeodolné.

59.1 ml

Pôvod: USA